• SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Przewodnicząca - Weronika Wesoła
    Z-ca przewodniczącej - Zofia Kalinowska
    Skarbnik - Klaudia Jekiełek
    Kronikarz - Martyna Bołociuch
    Przewodniczący Sekcji Wolontariatu - Maciej Worach
    Przewodniczący Sekcji Dekoracyjnej - Wiktoria Chaj
    Przewodniczący Sekcji Organizacji Imprez - Anna Dżugała
    Przewodniczący Sekcji Koleżeńskiej - Oliwia Kmieć
    Przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia - Alicja Zaczek

    Opiekunowie: 
    Dorota Kowalczyk i Anna Czerniak

  • PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   Art. 55.

   1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
   2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
   3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
   4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
   5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

   1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

   2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

   3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem
        szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

   4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

   5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
       potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

   6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.