• SKŁAD RADY RODZICÓW

   PRZEWODNICZĄCA: Aneta Kalisiak
   Z-CA  PRZEWODNICZĄCEJ: Katarzyna Kurosz
   SEKRETARZ: Agnieszka Wesoła
   SKARBNIK: Aneta Kalisiak

   KOMISJA REWIZYJNA:
   Anna Kondracik
   Ewa Białkowska
   Romana Luboińska
   Anna Klejna
   Anna Kalinowska

 • KOMPETENCJE RADA RODZICÓW:

  1. Może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej i rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.
  3. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.
  4. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkolnej.
  5. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności.
  6. Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
  7. Opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  8. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  9. Opiniuje wniosek o podjęcie w szkole działalności przez organizację pozarządową.